1. Definities

De onderstaande definities zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden en alle overige contracten en documenten van bij Germa.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: bij Germa life en loopbaancoaching, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 83988092, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
2. Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van diensten.
3. Cliënt: degene die gebruikt maakt van een van de diensten die de opdrachtnemer aanbiedt.
4. De opdrachtgever en de cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.
5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer.
6. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
7. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
8. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met de opdrachtnemer en de uitvoering daarvan.
2. Indien een of meer bepalingen uit deze overeenkomst nietig of op welke wijze dan ook buiten toepassing worden verklaard, al dan niet door de rechter, dan zullen de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

 

3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Na het intakegesprek, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op de expertise van de bij Germa, kunnen we overgaan tot het maken van een offerte.
2. Germa maakt een persoonlijk coachplan voor de cliënt en bespreekt dit in een persoonlijk gesprek met de cliënt. Hierin word ook de offerte gedeeld. We investeren allebei de weg naar het doel van de cliënt. De life en loopbaancoach en cliënt verplicht zich tot maximale inspanning tijdens de coaching. Commitment, opdrachten uitvoeren, openstaan voor feedback en open communicatie is noodzakelijk om het persoonlijk coachplan te kunnen laten slagen.
3. De life en loopbaancoach is afhankelijk van de informatie die wordt verstrekt door de cliënt en gaat er dan ook vanuit dat de verstrekte informatie juist en volledig is. Indien er informatie onvolledig is of wordt achtergehouden, dan kan dit invloed hebben op het coachingtraject.
De cliënt neemt ten alle tijde zijn eigen verantwoordelijkheid.
4 Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
5 Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particuliere opdrachtgevers inclusief BTW.

 

5. Vertrouwelijkheid

1. De levens en loopbaancoach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingsbijeenkomsten. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de cliënt.

 

6. Observatie of verslaglegging

1. Aantekeningen die worden gemaakt tijdens de begeleiding/coaching worden na afloop van het traject vernietigd. Verslaglegging wordt veilig door de life en loopbaancoach bewaard in de administratie en zal nooit aan derden worden verstrekt.

 

7. Betaling en facturering

1. Betaling dient te geschieden, tenzij anders overeengekomen, vooraf gaand aan het coachtraject, volgens datum aangegeven op de factuur per email verzonden. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. De opdrachtgever verplichten zich de betaling voorafgaan aan start het coachtraject in volledigheid over te maken naar de rekening van Germa de Bruijn; bij Germa life en loopbaancoaching.
3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente aan de opdrachtnemer verschuldigd. In dat geval kan de opdrachtnemer besluiten om de dienstverlening aan de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen.

  1. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
  2. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
  3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de opdrachtnemer.

 

8. Klachten

Indien de cliënt klachten of bezwaren heeft met betrekking tot het handelen van de levens en loopbaancoach en/of het ingezette coachingstraject, dan dient hij of zij dit zo snel mogelijk aan de life en loopbaancoach te melden. Dit het liefst persoonlijk. Dit kan ook per e-mail of per telefoon. Er wordt dan zo spoedig mogelijk overlegd over een passende oplossing voor zowel de life en loopbaancoach als de cliënt. Het indienen van een klacht geeft de cliënt niet het recht om betaling van reeds genoten en gefactureerde coachingsmomenten achterwege te laten.

 

9. Annulering/beëindiging van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een coachsessie, coachtraject, workshop of training te annuleren of deelname van een opdrachtgever of cliënt te weigeren, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
2. Annulering door de opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van een coachtraject, workshop of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het coachtraject, de coachsessie, workshop of training te voldoen.
3. Ingeval de opdrachtgever dan wel de cliënt, na aanvang van het coachtraject of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
4. Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Opdrachtnemer streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.
5. De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en risico

1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.
2. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.
3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

 

Artikel 11 – Intellectueel eigendom en gebruikersrecht

Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de opdrachtnemer. Alle door de opdrachtnemer geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 12 – slotbepaling

1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.